ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİ İŞLEME AYDINLATMA METNİ

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİ İŞLEME AYDINLATMA METNİ

  1. Kişisel Veriyi İşleyen Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Veri SorumlusuGürbulak Nak. Otomotiv San. Tic. Şti. (Kurum, Şirket)

AdresDilovası OSB 5. Kısım Doğan Araslı Cad. No:13 Dilovası / KOCAELİ

İletişimTel:      +90 (262) 754 73 92, E-mail: kvkk@gurbulaknakliyat.com

  • İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyadı, TC Kimlik No, Unvan, Doğum Tarihi ve Yeri, Cinsiyeti, Nüfus Cüzdanı Kimlik Bilgileri, Askerlik Durum Belgesi, Referans Ad Soyadı, İmzaİletişim Bilgisi: Adres, Telefon, E-posta, Referans Telefon, Referans AdresEğitim Bilgileri: Mezun Olunan Okul, Mesleki Deneyim: Sertifikalar, Sürücü Belgesi, Daha önce çalışılan işyerleri bilgisi.Fiziksel Mekân Güvenliği: Kamera Kayıtları

  • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin YürütülmesiFiziksel Mekân Güvenliğinin Teminiİş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesiİşe Alım İlkelerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi

  • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket hissedarları ve yöneticileriŞirketimiz hissedarlar ve yöneticilerinin, mevzuat ve esas sözleşmemize göre şirket faaliyetlerini izleme, inceleme ve gerektiğinde denetleme hakkı bulunduğundan, kişisel verilerinizin buralara aktarılması söz konusu olabilir.Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıYetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde aktarılması söz konusu olabilir.Grup ŞirketlerimizPersonel ihtiyacı olan grup şirketlerimiz veya ortaklarımızın pay sahibi olduğu şirketlerle iş başvuru formlarınız paylaşılabilecektir.  

  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veri Toplama Yöntemi:FizikiForm doldurulmasıElektronikBina giriş- çıkışlarındaki kameralar, web sayfasında yer alan iş başvuru formunun doldurulması suretiyle elektronik olarak toplanabilmektedir.

Veri Toplama Hukuki SebebiKurumumuzun meşru menfaatlerinin korunmasıİşe alım süreçlerinin yürütülmesi,  fiziksel güvenlik, Şirketimizin finansal ve idari itibarının devamlılığını sağlamak, Hukuki Yükümlülük Kamera kaydı.

  • Kanun md.11’de Düzenlenen Haklarınız

Kanunun 11 inci maddesinde kişisel verilerinize ilişkin olarak sahip olduğunuz başvuru hakları sayılmıştır. Yazılı olarak ya da internet sitemizdeki (http://gurbulaknakliyat.com.tr/) ilgili kişi başvuru formunu kullanarak bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu başvurunuz üzerine süresi içerisinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Kanun md.11 çerçevesinde kişisel verilerinize ilişkin olarak şu haklara sahipsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

  Aydınlatma metnini okudum, anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım.  

İsim          :…………………………………. Tarih         :…………………………………. İmza           :………………………………….